بسم الله الرحمان الرحیم

ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وبه نستعین

وان مکنا فی الارض اقام الصلاه واتوذکاه وامرو با المعروف ونهی عن المنکر

مرامنامه جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی

الف – مقدمه :

جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی که به اختصار«جمعیت رزمندگان مدافع » (جمر) نامیده می شود تشکلی است فرهنگی، سیاسی، اعتقادی  مردمی متشکل ازهمه رزمندگان مدافع انقلاب اسلامی که اعتقاد به دفاع جهادی از آرمانهای انقلاب اسلامی و دست آوردهای آن بر اساس عمل به قرآن کریم سیره وسنت نبوی واهل بیت عصمت وطهارت (عترت رسول الله خاتم )، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،با بهره گیری ازوصیت نامه سیاسی الهی  امام راحل عظیم الشأن که بنیان گزارجمهوری اسلامی وبرپاکننده قیام للالله بود، وبیانیه گام دوم انقلاب اسلامی امام خامنه ای و سند چشم انداز،سیاستهای کلی تعیینی ولایت فقیه وگفتمان پیشرفت وعدالت اسلامی و فرامین مستمر صادره از سوی ولایت فقیه با رویکردانقلابی « جهاد تبیین » و کمکهای مؤمنانه ، و….هراقدام لازمی که به نهادهای قانونی رسمی نظام اسلامی کمک نماید تا با سازماندهی مردم مؤمن انقلابی وشرافتمند ایران اسلامی پایه های تمدن نوین اسلامی را که منشع اقتدار وئ عزت ملت ما و مسلمین جهان میشود را تحق ببخشد .

ب-جهان بینی ومبانی فکری اعتقادی

به یاری خدا و دعای امام زمان و نایب امام ولایت فقیه کلیه اقدامات وفعالیتهای جمعیت خالصانه ودر راستای پاسداری ازاصول ، ارزشهای ،آرمانهای امام و شهدا، ودست آورهای ارزشمند انقلاب اسلامی ، بادرک درست از اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، اندیشه های حیات بخش و عزت آفرین امام خمینی ،ورهنمودهای هوشمندانه و دقیق امام خامنه ای حفظه الله تعالی  در چهاچوب تفکر انقلابی « عزت، حکمت ، مصلحت »  بمنظوردفاع از حریم مقدس اسلام ناب محمدی  ص ومقابله همه جانبه با تهدیدات مختلف همه جانبه دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی به تقویت ارکان نظام اسلامی با سازماندهی گسترده فرهنگی ، سیاسی اجتماعی مردمی بپردازد.

ج- اهداف راهبردی :

رئوس دیدگاها واهداف کلان جمعیت در چهار حوزه زیر خلاصه می شود

 1. اهداف اعتقادی ،اخلاقی ،واجتماعی
 2. اهداف سیاسی ومدیریتی
 3. اهداف اقتصادی
 4. اهداف دفاعی ، امنیتی

******

 1. اهداف اعتقادی:

اعتقاد به اصول دین مبین اسلام ناب محمدی ص و فروع دین (احکام عملی آن )، حاکمیت فقه آل عصمت وطهارت وعملبه اخلاق حسنه معصومین ع با رعایت تقوای الهی در انجام واجبات وترک محرمات وپرهیز از مکروهات

۱/۲-اعتقادبه ترویج معنویت واخلاق حسنه اسلامی ، پژوهش محوری،ترویخ عدالت درگفتار و عمل، مبارزه با فریبکاری و دروغ پراکنی و انواع فسادسیاسی ومدیریتی و اجتماعی و اقتصادی، ترویج سبک ازندگی اسلامی ایرانی آگاهانه و پرهیز از تقلید کورکورانه از خارجیان غربی و شرقی ،نگاه خوشبینانه به آینده و ودوری از ترس کاذب و نا امیدی ، عمل به شعار موفق تجربه شده « ما می توانیم » با سرمشق قرار دادن آیه ۱۱۴ سوره آل عمران سرمشق پذیری ازرهبران بی نظیری چون  امام خمینی ره و امام خامنه ای حفظه الله،اعتقاد عملی به فریضه امر به معروف به مسؤلین ومردم برای آگاه سازی صادقانه.

۱/۳-حمایت از وحدت حوزه ها ودانشگاه ها بعنوان مراکزتربیت  انسانهای شایسته ومتعهدبه اسلام و مردم با سرمشق پذیری ازشهدا بویژه استاد شهید مطهری(رضوان الله علیه)

۱/۴- اعتقاد به تلاش در راستای  مدیریت دینی بر اساس احکام اسلام ناب محمدی ازنگاه امام راحل و امام خامنه ای بمنظور عمق بخشی ایمان وعمل صالح درشاکله مدیریتی انقلاب وکشوربعنوان اساسی ترین اخلاق وروش مدیریتی درجامعه وسرمشق سازی برای نسلهای آینده جامعه اسلامی درداخل و خارج

۱/۵- اعتقاد عمیق به ترویج عملی جهاد و شهادت وتجلیل از قهرمانان حقیقی این میدان درحال وآینده ۱/۶- اعتقاد عملی به مبارزه همه جانبه باانواع تهاجمات وشبیخونهای« اعتقادی فرهنگی،اخلاقی رفتاری درجامعه وفضای مجازی وانواع راقدامات رسانه ای براندازانه » و جلوگیری از برخوردهای غلط مدیریتی که سبب مهاجرت نخبگان واقعی می شود وهرگونه اقدام ضدانقلابی داخلی وخارجی.

۱/۷- اعتقادبه تلاش درراستای تحکیم خانواده که اولین هسته جامعه انسانی است وزدودن آسیبهای اجتماعی واراداتی که ازضدفرهنگ های منحط غرب گرفته شده ، دوری ازبردگی جهانی غرب پرستانه تحقیرآمیز وانتشار این فرهنگ عزتبخش به جهان اسلام وجامعه بشری اسیر بربریت لیبرال دمکراسی غرب متوحش.

۱/۸- اعتقادعملی به زندگی سازی هوشمندانه و هدفمند جوانان با فراهم نمودن آموزش تا عالیترین سطح ،حسب استعداد هرفرد وفراهم نمودن اشتغال های دانش بنیان واقعی ومسکن، ازدواج بمنظورتحقق عدالت اجتماعی وبهره وری همه جامعه ازامکانات توانمند ساز برای همه.

۱/۹- اعتقاد عملی به آموزش فهم محوردر تخصص های مختلف حل مسائل کشوربجای آموزش حفظ محورتقلیدی مدرک محوربا سرمشق گیری از استادن شهید مطهری ، شهید بهشتی،شهیدمفتح ، وشهدای هسته ای

۱/۱۰- اعتقادعملی به تلاش برای تربیت هنر مندان متعهد به اسلام و مردم که شعار،هنردمیدن روح تعهددرانسانها است را تحقق ببخشد

۱/۱۱- اعتقادعملی به فعالیت عفیفانه زنان ودختران درچهارچوب احکام اسلام ناب محمدی ص برای کمک به ساختن جامعه اسلامی عقلانی بدور از بی حیائی وبی عفتی دوراز عقلانیت با الویت کانون گرم خانواده که مرکز پرورش انسانهای برجسته انقلابی همانندامام خمینی ،امام خامنهد ای و شهدای قرمانی چون حاج قاسم سلیمانی و دانشمندان هسته ای بوده ،هست وخواهد بود .

۱/۱۲- اعتقادعملی به تلاش وبرنامه ریزی صحیح ودقیق هوشمکندانه و هدفمند در راستای گسترش ورزش کشوردرجهت سلامت عمومی و رقابتهای سالم قهرمان سازبمنظورانتقال فرهنگ حیات بخش اسلام بشری ازطریق رفتارهای اخلاقی درس آموز به جامعه بشری.

 1. اهداف سیاسی ومدیریتی

الف- اهداف سیاسی درداخل

 1. اعتقاد عملی به تلاش برای تبیین دیدگاههای ولایت فقیه (امام خمینی ره و امام خامنه ای)
 2. اعتقاد عملی به تلاش درجهت مشارکت سیاسی فعال مردم وآگاه سازی اجتماعی درجامعه به منظورانتخاب هوشمندانه اصلح درعرصه انتخاباتها ودوری از فریبکاریهای احزاب قدرت طلب وفساد آفرین.
 3. اعتقاد عملی به فعالیت سیاسی درچهاچوب قوانین ومقررات نظام اعتقاد نظام اسلامی بدورازبد اخلاقیهای سیاسی
 4. اعتقاد عملی به رعایت احترام متقابل به اقوام و مذاهب مختلف پیروان ادیان توحیدی و مذاهب در چهارچوب قانون اساسی
 5. اعتقاد عملی به دفاع ازحقوق مستضعفین جامعه ومبارزه جدی و هوشمندانه هدفمند با فساد و تبعیض های قومی وباندی گروهی در همه امورکشور
 6. اعتقاد عملی به تلاش برای حفظ وحدت اجتماعی در جامعه ورفتارهای برادرانه درفعهالیتهای اجتماعی انقلابی وتولید وگسترش امیدبه موفقیت درهمه امورجامعه اسلامی وایجاد جبهه بزرگ سیاسی خودیهابمنظوراتحاد واقعی برای پیشرفت گسترددرجامعه اسلامی ورسیدن به تمدن نوین اسلامی مورد نظر ولایت فقیه .
 7. اعتقاد عملی به برائت جوئی از جریانات منحرف سیاسی که وابستگی آنهابه کفارو منافقین محرز گردیده وزیان گسترده ای رابه کشورومردم باسوء استفاده ازجایگاه های حکومتی ، نجومی خواری، رانتخواری ومال اندوزی غارتگرانه کرده اند.
 8. اعتقاد عملی به اصل عقلانی،خودی و غیرخودی، برای مرزبندی با انقلابی و ضد انقلابی در فعالیتهای اجتماعی بعنوان یک راهبرد هوشمندانه بازدارنده تفرقه انگیزان، ازدوقطبی سازیهای اجتماعی بیهوده.
 9. اعتقاد عملی به دفاع از ارکان نظام اسلامی «قوای سه گانه نظام،مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان قانون اساسی ، نهادهای انقلابی سپاه و بسیج ، قوای نظامی وامنیتی انتظامی و…»، در چهاچوب قانون اساسی ومنویات ولایت فقیه .
 10. ۱۰-اعتقاد عملی به نظام شایسته گزینی وتلاش برای بکار گیری جوانان شایسته انقلابی متعهد به نظام اسلامی  و مردم شرافتمند ایران اسلامی در ساختارهای مدیریت « سیاسی ، اداری ،اقتصادی،علمی، پژوهشی، سلامت و درمان ، آموزش در سطوح مختلف ، صنعتی، خدمات عمومی و خصوصی ، و…»
 11. ۱۱-اعتقاد عملی به حمایت از فعالان خودجوش مسؤلیت پذیرتلاشهای فرهنگی هوشمند و هدفمند انقلابی آتش به اختیار که در چهاچوب قوانین جاری کشورفعالیت می کنند
 12. ۱۲- اعتقادعملی به مبارزه جدی با اختشاش گران سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی که حیات خود رادرایجاد حرج ومرج اجتماعی تعریف کرده اند وامنیت عمومی مردم و انقلاب را مورد هجوم امنیتی ،سیاسی، اجتماعی،رسانه ای،واقتصادی قرارداده و منافع عمومی وخصوصی راتهدیدمی کنند.
 13. ۱۳- اعتقاد عملی به برخورد قاطع ،دستگاه قضا با غارتگران بیت المال وسوء استفاده کنندگان از شرایط سخت اقتصادی که با غارتگری و احتکار نیازمندیهای مکرزدم جامعه را تهدید می کنند، وتهدیدکنندگان امنیت عمومی واخلاق انسانی جامعه بوسیله ناهنجاری های بی خردانه در مجامع عمومی تهدید آفرین هستند.
 14. ۱۴- اعتقاد عملی به اقتصاد مقاومتی و استقلال اقتصادی بانگاه به نخبگان داخلی و توانمندان دانش محورداخلی وسرمایه های مختلف کشوردرحرکت جهشی در تولیدات باکیفیت برتردرکل کشور ومزیتهای نسبی موجودوبهره گیری از بازارمنطقه وجهان باتوجه به همجواری همسایگان وایجاد بازارهای مشترک  مبادلاتی کوچک ، متوسط ، بزرگ بین المللی،درآمدی برای  جبران کسری سود تولید کنندگان که عرضه کالا هایشان درکشور بایدبا قیمت عادلانه برای اقشارضعیف جامعه عرضه شودتامین گردد.
 15. ۱۵- اعتقاد عملی به رشدهوشمندانه، هدفمند ومعقول صنایع مختلف درکشور با توجه به حفظ سلامت محیط زیست و توسعه مشاغل خانگی ، صنایع کوچک و متوسط، کارگاهی پیوسته  با صنایع بزرگ مادرکه محصول نهائی رادربازارعرضه می کننددر پشتیبانی ازتولیدات مختلف کشور باشد

 

ب-  اهداف سیاست خارجی:

 1. اعتقاد عملی به سیاست نه شرقی نه غربی براساس سیاست خارجی قرآن کریم و قانون اساسی جمهوری اسلامی
 2. اعتقاد عملی به نفی سلطه پذیری و سلطه گری در منطقه و جهان ومبارزه با هرگونه تجاوزگری به حقوق وتمامیت عرضی جمهوری اسلامی ومردم ایران درسراسر جهان وکمک به همه مظلومین مورد ستم وتجاوز قرار گرفته بویژه مسلمین ومتحدان جبهه مقاومت اسلامی درسطوح مختلف باهدایت ولایت فقیه .
 3. اعتقاد عملی به ایجاد جبهه گسترده مقاومت اسلامی ضد استکباری وضد تروریسم بین المل در منطقه با هدایت ولایت فقیه وبر افراشتن پرچم لااله الا لله بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری انسان تارسیدن به جامعه مهدوی برای درک ظهور منجی بشریت ازظلم وستم شیاطین خون ریزجهانی .
 4. اعتقاد عملی به حفظ استقلال کشوردرحوزه های سیاسی ، فرهنگی، اقتصادی ، امنیتی ودفاعی باهدایت ولایت فقیه
 5. اعتقادعملی به گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی وتوسعه خدمت رسانی تخصصی بدون مرز به مستضعفین مورد ستم خارجی ویا درگیر درحوادث طبیعی برای یاری رسانی

ج-   اهداف اقتصادی

 1. اعتقاد عملی به اقتصاد مقاومتی بعنوان تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصاد وابسته به خارج و وابسته نفت.
 2. اعتقاد عملی به تبیین و تحقیق و طراحی ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی با توجه به مزیتهای نسبی هریک از حوزه های اقتصادی با بهره گیری از نخبگان وکارآفرینان موفق داخلی وابعاد مختلف تخصصی باتوجه به مزیتهای محلی وکمک به رفع موانع تولید درسامانه های اقتصادی دولتی وخصوصی .
 3. اعتقاد عملی به گسترش تولیدات باکیفیت برای عرضه در بازارهای داخلی وخارجی با طرح ریزی هوشمندانه نمایشگاههای عرضه مستقیم از تولید به مصرف فصلی و شبکه های توزیع تحت نظارت دقیق با جدول قیمت تمام شده واقعی تولید +۲۰%سوددر محل تولیدبا کمترین هزینه خدمات ومالیات ، ودریافت مجوز صادرات برای تولید کنندگانی که با تمام ظرفیت وحتی بیشتر تولید با کیفیت می کنند؛
 4. اعتقاد عملی به نظارت دقیق محاسبه شده بر شبکه توزیع عمده و خورده فروش با فرمول قیمت تمام شده واقعی درب مرکز توزیع عمده با ۵% سودو توزیع خورده درفروشگاه ها با ۱۰% ودرمغازه با ۱۲% سود.
 5. اعتقادعملی به ترویج وگسترش تولیدات باکیفیت باحد اکثر ظرفیت بمنظوردریافت مجوزصادرات  بخشی از تولیدات
 6. اعتقادعملی به تسهیل درصادرات انواع محصولات فرآوری شده بجای خام فروشی ازطریق بازارچه های مشترک  مرزی وسایر مبادی صادراتی
 7. -اعتقادعملی به تشویق وجذب سرمایه گذاران داخلی  وخارجی در تولیدات مختلف با رعایت کامل احترام به اصول مبانی انقلاب اسلامی وفرهنگ ملت ایران اسلامی وانتقال تجربیات موثرفنی و مهندسی با ملاحظه صادرات تولیدات به بازارهای جهانی
 8. اعتقادعملی به اجرای واقعی ودرست اصل ۴۴ قانون اساسی براساس رهنمودهای ولایت فقیه در جهت راه اندازی صنایع تولیدی معطل مانده دولت یازیان ده  فاقد مدیریت تخصصی دلسوز.
 9. اعتقادعملی به تقویت تعاونی های  هم راستای پیوسته بهم به موازات فعالیت بخشهای تولیدی دولتی  ورقابت سالم در فضای اقتصادی تقویت مردم پایه
 10. اعتقادعملی به توزیع عادلانه امکانات فعالیتهای اقتصادی برابر استعدادهای  هر فرد یا گروه کاری بدون تبعیض
 11. اعتقادعملی به حمایت از شرکتهای دانش بنیان واقعی وکمک به دولت درشناسائی  شرکتهای دانش بنیان مبتکر
 12. اعتقادعملی به اقتصاد توسعه محور با توجه به عدالت محوری مورد نظراسلام ناب محمدی ص که هگان بتوانند از استعداهای خدادی خودشان درمیدان آن بهره برداری کنند.
 13. اعتقاد عملی به مهارصنعت خودرو سازی کشوردرتولیدوسایل نقلیه عمومی استاندار باقیمت معقول     « اتوبوس، مینی بوس، تریلی،کامیون، کامیونت ، وانت ، واگن مسافری وباری، خودرو سواری در سه اندازه سواری سبک استاندارد ارزان قیمت ، سواری متوسط استاندارد دارای رفاهیات  نسبی ،سواری عالی استاندارددارای رفاهیات کامل .
 14. اعتقاد عملی به دادن مجوز واردات خودروهائی از کشورهای هدف که حق نمایندگی تولید وعرضه قطعات یدکی آن خودرو را درداخلی ومنطقه ای به کشورمابدهند که امکان رقابت در کیفیت و قیمت را ممکن نماید.

 

ج- راهبرد های کلان :

 1. تلاش در راستای حفظ و گسترش « دست آورهای انقلاب اسلامی امام خمینی ره و امام خامنه ای حفظه الله» تارسیدن به دولت اسلامی، جامعه اسلامی وبرقراری تمدن نوین اسلامی
 2. اعتقاد عملی به تلاش در جهت کمک به اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی
 3. اعتقادعملی به دفاع تمام عیاراز اصل مترقی و نجات بخش اقتدار و عزت آفرین ولایت مطلقه فقیه
 4. اعتقادعملی به تلاش در راستای فهم درست وحفظ واستمرارشعارعزت بخش «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»
 5. اعتقادعملی به تلاش درجهت تبیین و عمل به وصیتنامه نورانی امام خمینی ره که راهنمای روشن اقتدار و عزت ملت ما بوده وهست.
 6. اعتقادعملی به تلاش در جهت تبیین و عمل به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که راهنمای روشن کننده راه رسیدن به قله های افتخار و عزتمندی قطعی درآینده انقلاب اسلامی برای نسل های جوان کشور وهمچنین منطقه و جهان مستقل از دیکتاتوری غرب خون ریز می باشد.
 7. اعتقادعملی به مبارزه با انواع فساد ، فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی، توسط نفوذی های دوتابعیتی، واداده های دین به دنیا فروش، فتنه گرنا نجیب که سالهاست با انواع فریبکاریهای سیاسی مردم را گرفتار تفرقه ومشکلات اجتماعی و اقتصادی  نموده اند.
 8. اعتقادعملی به تلاش در جهت احیای واجب فراموش شده امر به معروف و نهی از منکر(اصل ۸ قانون اساسی )
 9. اعتقادعملی به دفاع از همه مستضعفین سراسر جهان و نهضت های آزادی بخش تحت ستم استکبار جهانی و مزدوران محلی آنها بویژه دفاع ازمقاومت اسلامی وجبهه مقاومت اسلامی و مردم مظلوم منطقه « یمن ، فلسطین ،لبنان، افغانستان ، پاکستان، عراق ، سوریه،آذربایجان ، وکشورهای مظلوم امریکای لاتین ، افریقا، واروپا» وکمک فکری وعملی به آنها
 10. اعتقادعملی به مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی و شبکه شرارت آفرین تروریسم بین الملل«شیطان بزرگ امریکا، انگلیس خبیث، صهیونیسم تروریست،اروپای فریبکار،وهابیت صهیونیستی »و مزدوران داخلی سیاسی و تروریست های نفوذی درمنطقه و کشور.

د-   اهداف دفاعی و امنیتی

 1. اعتقادعملی به حفاظت از دست آوردهای اقتدارآفرین وعزت بخش انقلاب اسلامی .
 2. اعتقادعملی به مبارزه همه جانبه با انواع تهدیدات وتجاوزات به حدود و منافع انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی درمنطقه و جهان بمنظور حفظ حقوق مردم ایران اسلامی ومردم مظلوم منطقه درمقابل متجاوزان بین المللی .
 3. اعتقادعملی به مبارزه با انواع تحرکات ضد انقلابی و مقابله با نفوذیهای باندی گروهی وابسته به کفار ومنافقین درهرصورت وشکل فریبنده وهرگونه انحراف از مسیرولائی  انقلاب اسلامی با هر شعار و اسم انحرافی
 4. اعتقادعملی به مبارزه با وادادگان سیاسی دنیا طلب وسوء استفاده کنندگان شخصی وگروهی از بیت المال ، اعتماد مردم دربهره برداری از اموال عمومی انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ومحاکمه علنی ومجازات خائنین .
 5. اعتقادعملی به تقویت حد اکثری توان دفاعی کشورتاحد بازدارندگی مطلق و تشکیل جبهه های گسترده دفاعی با همپیمانان درمنطقه وجهان درجهت تامین امنیت جمهوری اسلامی وهمپیمانان بویژه جبهه مقاومت اسلامی.
 6. اعتقادعملی به برگزاری رزمایشهای تقویت کننده نظامات دفاعی انقلاب اسلامی وجمهوری اسلامی درمنطقه وجهان بمنظورگسترش امنیت عمومی کشور ومردم منطقه در برابرانواع تهدیدات احتمالی .
 7. اعتقادعملی به حمایت راهبردی وتخصصی از جبهه مقاومت اسلامی در جهت تقویت قدرت دفاعی آنان تا رسیدن به بازدارندگی دربرابر هرگونه تجاوزوتهدیدمنطقه ای و فرامنطقه ای .

*****

ح- برنامه ها

و- اجراء